ข่าว : ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน กิจกรรมจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีของชุมชน

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน กิจกรรมจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีของชุมชนผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ประกาศเมื่อ :
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสง   อำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์ 0-7530-0800 - 1
Copyright © 2013 WWW.THUNGSONG.GO.TH All right Reserved.