การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผน BCP
 
 
 
 
   
 
 
 
 
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
  รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท.(ITA)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
วันนี้ :
95 คน
เมื่อวาน :
190 คน
เดือนนี้ :
1,918 คน
เดือนที่แล้ว :
4,617 คน
ปีนี้ :
1,918 คน
ปีที่แล้ว :
41,008 คน
ทั้งหมด :
94,970 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 107.21.85.250
25 ธันวาคม 2556
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำขี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่างๆ
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ 1.ชาย 2.หญิง **
2. อายุ ปี **
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด   **                                                     
 
1.ไม่ได้เรียนหนังสือ         
2.ประถมศึกษา     
 
 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  
 
 
5.อนุปริญญา
6.ปริญญาตรี
 
 
7.สูงกว่าปริญญาตรี           
8.อื่น ๆ(โปรดระบุ)
 
4. อาชีพ   **                 
 
1. เกษตรกร         
2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
 
3.รับราชการ  
4.ลูกจ้าง
 
 
5.นักเรียน/นักศึกษา  
อื่น ๆ
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ **
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  
การใช้ Internet ตำบล
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ขอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษี ต่างๆ
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อื่น ๆ(ระบุ)
 
ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเต็มใจ รวดเร็ว และเอา ใจใส่
2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อชักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
4. ขั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ชับซ้อน มีความชัดเจน
5. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
6. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ำดื่ม เก้าอี้ ป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางต่างๆ
7. มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมหรือใช้
แอพพลิเคชัน(Application)
8. มีจุดแลกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น
คัดกรองผู้ให้บริการ ให้คำแนะนำในการขอรับบริการ หรือ
ช่วยเตรียมเอกสารพร้อมแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล
   
 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ (ถ้ามี)..
 
 
รหัสส่งข้อมูล  
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสง   อำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์ 0-7530-0800 - 1
Copyright © 2013 WWW.THUNGSONG.GO.TH All right Reserved.